Đội ngũ cố vấn của Next-Gen

Đội ngũ cố vấn của Next-Gen

Đội ngũ cố vấn của Next-Gen

Đội ngũ cố vấn và những tư vấn viên giàu kinh nghiệm sẽ hợp tác cùng doanh nghiệp để hình thành và thực hiện các chiến lược kinh doanh thành công.

Lars Seier Christensen
Advisor

Hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Fintech.