Next-Gen: Thông tin chi tiết về Điều Khoản và Điều Kiện

Điều khoản & Điều kiện
19.09.2022

Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

Đồng ý với các điều khoản

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung được đăng tải trên website đều được đính kèm thời gian cụ thể, rõ ràng thông qua các nguồn tham khảo. Chúng tôi bảo vệ quyền hạn dựa trên các quyết định của công ty, đồng thời, việc thực hiện những thay đổi hoặc điều chỉnh các Điều khoản Sử dụng đều sẽ được cập nhật vào từng thời điểm nhất định. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về tất cả thay đổi bằng cách cập nhật "Tin tức mới nhất" của Điều khoản Sử dụng. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra những Điều khoản hiện hành mỗi khi truy cập vào website của công ty để hiểu thêm về các Điều khoản được áp dụng. Bạn sẽ phải tuân theo và được xem là đã chấp nhận thông báo cũng như những thay đổi bất kỳ về Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi bằng việc tiếp tục sử dụng website ngay sau khi Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi được đăng tải.

Thông tin được cung cấp trên trang web không nhằm mục đích phân phối cũng như phục vụ cho lợi ích riêng của bất kỳ cá nhân hay tổ chức ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào, dẫn đến trái pháp luật, sai quy định hoặc sẽ khiến công ty phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký trong phạm vị quyền hạn hay bất kỳ quốc gia nào. Theo đó, những người chọn truy cập trang web từ các địa điểm khác nhau dựa trên sáng kiến của riêng họ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương nếu phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Ngoại trừ những chỉ định đặc biệt, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh, đồ họa trên website (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ nhãn hiệu, logo có trong đó (gọi chung là “Nhãn hiệu”) đều do công ty sở hữu, dưới quyền kiểm soát hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu; quyền sở hữu trí tuệ; luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ; luật bản quyền quốc tế và các công ước quốc tế. Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên trang web “NGUYÊN BẢN” chỉ phục vụ cho các công tác tìm kiếm thông tin và mục tiêu sử dụng cá nhân. Ngoài ra, ngoại trừ những quy định rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này, không một phần nào của trang web hay bất kỳ Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào được phép sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hay khai thác dưới bất kỳ hình thức nào khác nhằm phục vụ cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng từ phía chúng tôi.

Đại diện người dùng

đảm bảo rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký của bạn gửi sẽ là trung thực, chính xác, hiện hành và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời thông tin đăng ký khi cần thiết; (3) bạn có đủ năng lực pháp lý và đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này; (4) bạn không nằm trong độ tuổi vị thành niên theo quy định của pháp luật nơi cư trú, có quyền hạn pháp lý cụ thể; (5) bạn sẽ không truy cập trang web thông qua các phương tiện tự động, không được xác minh thao tác của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hoặc bằng cách khác; (6) bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; (7) việc bạn sử dụng trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, không hiện hành hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối tất cả hoạt động sử dụng trang web hiện tại và trong tương lai (hoặc giới hạn khả năng hoạt động).