Lãnh đạo

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Lãnh đạo

Ronni K. Gothard Christiansen
Creator