Homepage

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Fiona Thompson
Marketing Manager
Ha Tran
SEO Specialist
Tho Cao
Chief Accountant
Tran Nguyen
HR & Office Manager
Hoai Nguyen
System Administrator