Next-Gen: Quản Trị Hệ Thống - Nhóm Vận Hành và Tiếp Thị

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Bộ phận Operations & Marketing

Hoai Nguyen
System Administrator