Bộ phận Kế toán và Nhân sự của Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Bộ phận Operations & Marketing

Tho Cao
Chief Accountant
Tran Nguyen
HR & Office Manager