Bộ phận Development

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Gia Phu
Frontend Developer
Lu Nguyen
Frontend CTO
Maryna Shandak
Frontend Developer
Toan Pham
Frontend Developer
Viet Nguyen
Frontend Developer
Bao Tran
Backend Team Leader
Du Nguyen
Backend Developer
Hoang Tran
Backend Developer
Thuong Vu
Backend Developer
Tito Alvarez
Backend CTO
Volodymyr Shandak
Backend Developer
Paola Gómez
UI/UX Designer
Phu Ly
UX Director
Viet Nguyen
Junior UX Designer
Oscar Iboy
Quality Assurance