Homepage

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Gia Phu
Frontend Developer
Huy Tran
Frontend Developer
Long Le
Nhân viên
Lu Nguyen
Frontend CTO
Maryna Shandak
Frontend Developer
Tan Tran
Frontend Developer
Toan Pham
Frontend Developer
Viet Nguyen
Frontend Developer
Vinh Nguyen
Frontend Developer
Bao Tran
Backend Team Leader
Du Nguyen
Backend Developer
Hoang Tran
Backend Developer
Thuong Vu
Backend Developer
Tito Alvarez
Backend CTO
Tuan Nguyen
Backend Developer
Volodymyr Shandak
Backend Developer
Paola Gómez
UI/UX Designer
Phu Ly
UX Director
Truc Nguyen
UI/UX Designer
Viet Nguyen
Junior UX Designer
Oscar Iboy
Quality Assurance
Thanh Van
Quality Assurance
Thao Nguyen
Global Lead QA
Trang Nguyen
QA Automation