Bộ phận Development

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Bộ phận Development

Gia Phu
Frontend Developer
Viet Nguyen
Frontend Developer
Bao Tran
Backend Team Leader
Phu Ly
UX Director