Homepage

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Gia Phu
Frontend Developer
Lu Nguyen
Frontend CTO
Maryna Shandak
Frontend Developer
Toan Pham
Frontend Developer
Viet Nguyen
Frontend Developer