Homepage

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Gia Phu
Frontend Developer
Huy Tran
Frontend Developer
Long Le
Nhân viên
Lu Nguyen
Frontend CTO
Maryna Shandak
Frontend Developer
Tan Tran
Frontend Developer
Toan Pham
Frontend Developer
Viet Nguyen
Frontend Developer
Vinh Nguyen
Frontend Developer