Homepage

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Bao Tran
Backend Team Leader
Du Nguyen
Backend Developer
Hoang Tran
Backend Developer
Thuong Vu
Backend Developer
Tito Alvarez
Backend CTO
Volodymyr Shandak
Backend Developer