Back-end - Nhóm Phát triển của Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Bộ phận Development

Bao Tran
Backend Team Leader