Đội ngũ Design

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Paola Gómez
UI/UX Designer
Phu Ly
UX Director
Viet Nguyen
Junior UX Designer