Next-Gen: Nhóm Phát Triển - Thiết Kế

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Bộ phận Development

Phu Ly
UX Director