Homepage

Đội ngũ Next-Gen

Đội ngũ Next-Gen

Gặp gỡ ngay các nhà tiên phong, đổi mới và định hướng của Next-Gen.

Oscar Iboy
Quality Assurance
Thanh Van
Quality Assurance
Thao Nguyen
Global Lead QA
Trang Nguyen
QA Automation